De PVT van Welzijn Best Oirschot

Welzijn Best Oirschot is een welzijnsorganisatie met 30 betaalde krachten en 300 vrijwilligers. In 2013 heeft de organisatie een uitgebreid traject gedaan, met onder andere rondetafelgesprekken. De gesprekken werden gehouden met betaalde krachten en vrijwilligers. De centrale vraag was: hoe gaan we als organisatie om met de steeds belangrijkere rol van de vrijwilliger? Uit al deze gesprekken is een nota gekomen met concrete aanbevelingen. De directie en het bestuur hebben de aanbevelingen overgenomen.

Ga je vrijwilligers zien als je collega’s, want dat zijn ze ook. Het heeft ons heel veel opgeleverd om op die manier met elkaar om te gaan.

Sandra Conijn, Stafmedewerker Innovatie en Ondernemerschap Welzijn Best Oirschot

Een van de aanbevelingen was om de inspraak van de vrijwilligers te organiseren. Maar zomaar een vrijwilligersraad oprichten vond men te kort door de bocht. Liever wilden organisatie en vrijwilligers eerst experimenteren met verschillende vormen van meepraten en meedenken door vrijwilligers.

Het experiment  Welzijn Best Oirschot heeft drie overlegorganen: de Personeelsvertegenwoordiging (PVT), het medezeggenschapsorgaan voor werknemers; het Management Team (MT); en de Commissie Lief en Leed. Aan alle organen namen tot dan toe alleen werknemers deel. Bij wijze van experiment zijn bij alle drie overlegorganen twee vrijwilligers aangeschoven. Bij de Commissie Lief en Leed was het meteen duidelijk: de vrijwilligers horen erbij en kunnen zonder verdere formaliteiten toetreden tot de commissie.

Aanschuiven bij het MT werkte niet. De volle agenda van het MT bood weinig ruimte voor de vrijwilligers om mee te praten. En de vertrouwelijke onderwerpen braken de ruimte voor gezamenlijk overleg ook nog eens op.

De uitkomst  In de PVT waren de vrijwilligers wel op hun plek. De PVT-leden en de vrijwilligers merkten dat dit overleg het juiste niveau was voor de vrijwilligers om mee te praten en te denken. Gezamenlijk werd besloten dat de twee vrijwilligers voorlopig standaard uitgenodigd worden voor het overleg. Zij praten en denken voorlopig mee bij wijze van klankbord. Omdat ze niet gekozen zijn, hebben ze formeel niet dezelfde stem als de PVT-leden. Maar de intentie is om volwaardig lidmaatschap voor vrijwilligers mogelijk te maken. Welzijn Oirschot Best wil daarom de toevoeging van vrijwilligers aan de PVT formeel vastleggen. Met een vaste constructie is inspraak van vrijwilligers het beste geborgd. De komende tijd wordt onderzocht hoe dat het beste kan en hoe het juridisch geregeld kan worden.

Welzijn Oirschot Best vindt het wel belangrijk om de verschillen tussen betaalde krachten en vrijwilligers te onderkennen. Vrijwilligers doen mee op basis van gelijkwaardigheid, maar beroepskrachten en vrijwilligers hebben verschillende rollen binnen de organisatie.