De CombiRaad van de Lumens Groep

De Lumens Groep is een brede welzijnsorganisatie in Eindhoven en omstreken, met 425 medewerkers en 300 vrijwilligers. Bij welzijnsorganisaties is al enige jaren een grote omslag gaande. De dienstverlening verandert en daarmee ook de positie van beroepskrachten en vrijwilligers. De beroepskrachten krijgen steeds meer een coördinerende rol, terwijl de rol van vrijwilligers in de uitvoering steeds groter wordt.

Breed medewerkersoverleg in de praktijk

De teams van de Lumens Groep bestaan uit beroepskrachten en vrijwilligers. De laatste jaren zijn de beroepskrachten de vrijwilligers steeds meer als collega’s gaan zien. De organisatie wil inspraak van vrijwilligers organiseren maar geen aparte vrijwilligersraad oprichten. De Lumens Groep wil juist geen gescheiden overlegcircuits.

Het overleg met vrijwilligers heeft grote waarde voor de organisatie. De groep vrijwilligers is meer gemêleerd dan de betaalde krachten. Die diversiteit is wat het interessant maakt. Overleg met vrijwilligers erbij geeft meer verschillende zienswijzen vanuit de maatschappij.

Roland van der Heijden, directeur Animo

Onder het motto “samenwerken aan zeggenschap” ontwikkelt de Lumens Groep in 2015 een gemengde raad: de CombiRaad. Elk team vaardigt een beroepskracht en een vrijwilliger af, en de teams beslissen zelf wie dat zijn. De overlegpartner van de raad is de manager van de afdeling People Management. De CombiRaad komt twee keer per jaar bijeen. Het is een overleg over de samenwerking van beroepskrachten en vrijwilligers en het faciliteren en ondersteunen van vrijwilligers. 

In de CombiRaad kunnen uiteenlopende onderwerpen geagendeerd worden, vanuit de teams, vanuit het management en vanuit de OR. Bij een organisatie als de Lumens Groep, raakt het werken met vrijwilligers aan alles omdat de uitvoering draait op vrijwilligers. Dat is anders dan bij bijvoorbeeld een zorgorganisatie, waar de vrijwilligers aanvullende taken hebben op de zorg door beroepskrachten.

Verantwoordelijkheid delen  De CombiRaad kan adviseren maar het adviesrecht wordt niet formeel vastgelegd en er wordt geen reglement opgesteld. Dat wordt bewust niet gedaan vanuit de gedachte dat wanneer je alles ‘dichtregelt,’ je de verantwoordelijkheid bij de mensen wegneemt. Bij Lumens dragen alle geledingen van de organisatie verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de CombiRaad. De deelnemers aan het overleg nemen verantwoordelijkheid door het aandragen van punten voor overleg en het inbrengen van kennis en ervaring vanuit de uitvoering. Het management neemt verantwoordelijkheid door een luisterend oor en door signalen en adviezen uit de CombiRaad mee te nemen naar het MT overleg.

Deelnemers van de CombiRaad vertellen aan hun collega’s in de teams wat er besproken is in de CombiRaad. De managers koppelen terug naar de teams wat er in het MT gedaan is met de feedback, adviezen en signalen uit de CombiRaad.