De opbrengsten

De meerwaarde is vaak te vinden in de combinatie van functies. Effecten van medezeggenschap en participatie die kunnen optreden zijn bijvoorbeeld: een betere kwaliteit van de besluitvorming; helderheid over visies en belangen; inzicht in gezamenlijke belangen; draagvlak en commitment; versterking van het oplossend vermogen in de organisatie; en persoonlijke ontwikkeling.

 

Een betere kwaliteit van de besluitvorming

Betere besluitvormingsprocessen leiden tot betere besluiten. Verschillende belanghebbenden van een organisatie hebben relevante kennis vanuit verschillende perspectieven. Als alle beschikbare relevante kennis wordt meegewogen, is de kans op een inhoudelijk goed besluit groter. Dit effect vinden we vooral bij vormen van medezeggenschap en participatie die de functies beleidsbeïnvloeding en communicatie en afstemming combineren, zoals:

 • Vrijwilligers in de OR of PVT
 • Vrijwilligersraad
 • Ledenraad
 • Vrijwilligers in werkgroepen
 • Gemengde raad

 

Helderheid over visies en belangen

Het uitwisselen van zienswijzen zorgt ervoor dat alle belanghebbenden zich meer bewust worden dat verschillende belangen een rol spelen in besluitvorming. Duidelijkheid over verschillende visies en belangen kan meer begrip opleveren voor het uiteindelijke besluit. Het sterkst is dit effect bij vormen die beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging combineren, zoals:

 • Vrijwilligers in de OR of PVT
 • Vrijwilligersraad
 • Ledenraad
 • Gemengde raad

 

Inzicht in gezamenlijke belangen

Het is belangrijk om ook de gezamenlijke belangen te ontdekken. Want die vormen de basis voor begrip voor andere standpunten. Ze zijn ook het vertrekpunt voor de bespreking van eventuele geschilpunten. Gezamenlijke belangen komen naar voren in vormen die belangenbehartiging en betrokkenheid en motivatie stimuleren combineren, zoals:

 • Vrijwilligers in de OR of PVT
 • Vrijwilligersraad
 • Ledenraad
 • Vrijwilligers in werkgroepen
 • Gemengde raad

 

Draagvlak en commitment

Een goed besluit is natuurlijk inhoudelijk juist maar even belangrijk is dat een besluit geaccepteerd wordt. Een besluit wordt geaccepteerd als belanghebbenden het vertrouwen hebben dat het besluit juist is. Dat vertrouwen kan ontstaan wanneer mensen vanuit hun perspectief en hun expertise kunnen bijdragen aan besluitvormingsprocessen. Dat creëert actieve betrokkenheid. Mensen staan niet alleen achter het besluit; ze gaan er ook actief aan meewerken om het besluit uit te voeren. Dit kan bereikt worden met alle vormen die betrokkenheid en motivatie stimuleren en expertises benutten:

 • Vrijwilligers in de OR of PVT
 • Vrijwilligersraad
 • Ledenraad
 • Vrijwilligers in werkgroepen
 • Gemengde raad
 • Vrijwilligers in teamoverleg
 • Enquêtes
 • Bijeenkomsten om ideeën op te halen en uit te wisselen

 

Persoonlijke ontwikkeling

Meepraten en meedenken met de organisatie, kan de kennis en vaardigheden van mensen vergroten. Dat kan henzelf en de organisatie ten goede komen. Denk hierbij vooral aan vormen die het benutten expertises en eigen verantwoordelijkheid stimuleren combineren, zoals:

 • Vrijwilligers in werkgroepen
 • Gemengde raad
 • Vrijwilligers in teamoverleg
 • Gezamenlijke studiedagen en conferenties
 • Bijeenkomsten om ideeën op te halen en uit te wisselen

 

Groter probleemoplossend vermogen in de organisatie

Vormen van meepraten en meedenken die zorgen voor communicatie en afstemming en tegelijkertijd de eigen verantwoordelijkheid stimuleren, maken dat mensen er beter zelf of samen uitkomen. Deze vormen stellen vrijwilligers in staat om meer zelf oplossingen te bedenken, of om als beroepskrachten en vrijwilligers samen tot oplossingen te komen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Vrijwilligers in het teamoverleg
 • Vrijwilligers in werkgroepen
 • Gemengde raad
 • Gezamenlijke studiedagen en conferenties
 • Bijeenkomsten om ideeën op te halen en uit te wisselen